INFORMÁCIE, DOKUMENTY A LINKY STRETNUTIE

ZA NOVÉ SLOVENSKO!

23.04.2022, Banská Bystrica

Možnosť umiestniť dokumenty, linky a videá prednášajúcich

a účastníkov stretnutia.

Návrhy zašlite na e-mail: info@nadejasloboda.sk

V programe stretnutia bola aj diskusia k možnostiam činnosti odborných sekcií podľa Stanov občianskeho združenia Nádej a Sloboda k realizácii cieľov.

Činnosť združenia upravuje zákon o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Úvodné ustanovenia
§ 1
(1) Občania majú právo slobodne sa združovať.
(2) Na výkon tohto práva nie je potrebné povolenie štátneho orgánu.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na združovanie občanov
a) v politických stranách a politických hnutiach,
b) na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní,
c) v cirkvách a náboženských spoločnostiach,
d) na výkon práva poľovníctva.
§ 2
(1) Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie (ďalej len „združenia“) a združovať sa v nich.
(2) Členmi združení môžu byť aj právnické osoby.
(3) Združenia sú právnickými osobami. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.
(4) Vojaci v činnej službe nemôžu vytvárať odborové organizácie a združovať sa v nich. Rozsah oprávnení odborových organizácií združujúcich príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a zborov nápravnej výchovy pri uplatňovaní a ochrane ich sociálnych záujmov ustanoví osobitný zákon.
§ 3
(1) Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v združeniach ani k účasti na ich činnosti. Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť.
(2) Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, že je členom združenia, že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.
(3) Práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia.
§ 4
Nie sú dovolené združenia
a) ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony;
b) ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi;
c) ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; za také sa nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo používajú strelné zbrane na športové účely.
§ 5
Združenia nesmú vykonávať funkciu štátnych orgánov, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Nesmú riadiť štátne orgány a ukladať povinnosti občanom, ktorí nie sú ich členmi.

Riešenie iných aktivít nad rámec zákona o združovaní občanov žiadajú organizátori na iných stretnutiach.

PRÁVNE PREDPISY

SÚVISIACE VIDEÁ K SÚČASNEJ SITUÁCII NA SLOVENSKU A VO SVETE

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

SOPK a Klub 500 vyzývajú vedenie štátu, aby o ekonomike diskutovalo s priemyslom

SPOLUORGANIZÁTOR PODUJATIA

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

::: Dokumenty na stránke občianskeho združenia :::